Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

1.1 Op alle transacties zoals offerte(aanvragen), aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van diensten door BREEX Recruitment b.v., alsook alle aan haar verbonden bedrijven (hierna genoemd: Opdrachtnemer) krachtens de overeenkomst van opdracht, meer bepaald een bemiddelingsovereenkomst, met haar wederpartij (hierna genoemd: Opdrachtgever) zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn bovendien van toepassing op alle rechtsbetrekkingen uit die overeenkomsten voortvloeiende, alsook op alle buitencontractuele relaties tussen partijen.

1.2 Onderstaande begrippen hebben in deze algemene voorwaarden de betekenis zoals die in dit artikel 1.2 is vastgelegd:

‘Verbonden Onderneming’ verwijst naar een op welke wijze dan ook aan de Opdrachtgever gelieerde rechtspersoon of natuurlijke persoon, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de rechtspersonen en natuurlijke personen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen respectievelijk artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

  • ‘Kandidaat’ betekent de natuurlijke persoon die door Opdrachtnemer is geworven en geselecteerd om een vacature bij Opdrachtgever in te vullen.
  • ‘Introductie’ doelt op de aanbieding van de gegevens van de Kandidaat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. Hierbij is het irrelevant dat Kandidaat ooit door een andere partij is voorgesteld of Opdrachtgever de Kandidaat reeds kent.
  • ‘Overeenstemming’ betekent overeenstemming tussen Kandidaat en Opdrachtgever respectievelijk een Verbonden Onderneming over het invullen van een tijdelijk of vast dienstverband, hetzij over het sluiten van een overeenkomst inzake het verrichten van diensten in de ruimste zin van het woord voor Opdrachtgever.
  • ‘Overeenkomst’ verwijst naar de bemiddelingsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende activiteiten van werving en selectie in uitvoering van en conform de regionale Belgische wetgeving inzake private arbeidsbemiddeling.
  • Onder ‘Bruto Jaarsalaris’ wordt verstaan het salaris van een Kandidaat op basis van een volledig jaar en voltijds dienstverband (achtendertig uur) in het eerste dienstjaar bij Opdrachtgever. Dit bruto jaarsalaris omvat tevens een (eventuele) dertiende maand, vakantiegeld, vakantietoeslagen, bonussen/commissieloon (on-target earnings), mobiliteitsbudget, maaltijdcheques, dagvergoedingen, die tussen de Kandidaat en Opdrachtgever worden overeengekomen. Het mobiliteitsbudget van een door Opdrachtgever ter beschikking gestelde wagen is in dit verband gelijk aan negenduizend euro.
  • De bedragen vermeld in deze algemene voorwaarden alsook in offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn exclusief BTW.


1.3 Van onze algemene voorwaarden kan enkel afgeweken worden met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

1.4. De nietigheid van één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee. Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

1.5 De Overeenkomst wordt niet aangegaan onder de voorwaarde van exclusiviteit, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord. Indien een exclusiviteitsverbintenis in hoofde van de Opdrachtgever wordt overeenkomen en Opdrachtgever in strijd handelt met de overeengekomen exclusiviteit is Opdrachtgever een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van EUR 14.500,00 exclusief BTW, behoudens bewijs van hogere schade door de Opdrachtnemer.

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 De Opdrachtgever verstrekt schriftelijk of mondeling de opdracht tot het verrichten van diensten aan de Opdrachtnemer. De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke of impliciete aanvaarding van de opdracht tot dienstverlening van Opdrachtgever door Opdrachtnemer, hetzij door uitdrukkelijke of impliciete aanvaarding van het aanbod tot dienstverlening van Opdrachtnemer door Opdrachtgever.

2.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor na totstandkoming van de Overeenkomst naam en/of logo van Opdrachtgever te gebruiken ter ondersteuning van de uitvoering van de diensten en promotie van Opdrachtnemer.

Artikel 3: Overeenstemming

3.1 Indien tussen Opdrachtgever, respectievelijk een aan hem/haar op welke manier dan ook Verbonden Onderneming, en de door Opdrachtnemer voorgestelde Kandidaat binnen één jaar na de eerste Introductie Overeenstemming bestaat, is Opdrachtgever gehouden om Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de Overeenstemming, onder toezending van de voorwaarden van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Kandidaat. Bij gebreke aan nakoming van deze verplichting in hoofde van de Opdrachtgever, vervalt elk recht op de garantieregeling, zoals bepaald in artikel acht van deze algemene leveringsvoorwaarden. Om te bepalen of er Overeenstemming bestaat, is het irrelevant of de totstandkoming van een (arbeids)overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Kandidaat afhankelijk is gesteld van het goed volbrengen van een proeftijd, of dat de voorgestelde Kandidaat een andere vacature invult, dan waarvoor hij of zij door Opdrachtnemer is geïntroduceerd.

3.3 Indien Opdrachtgever nalaat zijn verplichting vermeld onder artikel 3.1 na te komen, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ten bedrage van EUR 9.500,00 exclusief BTW, onverminderd het recht van Opdrachtnemer een honorarium conform artikel 4, respectievelijk artikel 3.4 te factureren aan Opdrachtgever.

3.4 Ingeval Opdrachtgever nalaat binnen vijf werkdagen na dagtekening van een schriftelijk verzoek hiertoe van Opdrachtnemer het arbeidscontract en de salarisgegevens of gegevens inzake de Dienstverleningsvergoeding, inhoudende het Bruto Jaarsalaris of de Dienstverleningsvergoeding van de betreffende Kandidaat, te bezorgen teneinde Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het door Opdrachtgever verschuldigde honorarium overeenkomstig artikel 4 van deze algemene leveringsvoorwaarden- (alsnog) te factureren aan Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd een honorarium aan te rekenen op basis van bij haar bekende informatie, ofwel is Opdrachtgever een honorarium verschuldigd aan Opdrachtnemer ten bedrage van EUR 20.000,00 exclusief BTW.

3.5. De Opdrachtgever, of een Verbonden Onderneming, verbindt zich ten opzichte van de Opdrachtnemer om tijdens en gedurende een periode van 2 jaar na de beëindiging van de Overeenkomst geen werknemers van Opdrachtnemer een arbeidsovereenkomst bij Opdrachtgever aan te bieden, geen onderneming te starten met een werknemer van Opdrachtnemer, noch een aanbod te doen tot het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtgever in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot de betaling van een forfaitaire boete van 25.000,00 EUR exclusief BTW, behoudens bewijs van hogere schade door de Opdrachtnemer en behoudens het recht van Opdrachtnemer nakoming te vorderen van hetgeen is bepaald in dit artikel.

Artikel 4: Honorarium

4.1 Zodra Overeenstemming tussen Opdrachtgever respectievelijk een Verbonden Onderneming en een Kandidaat wordt bereikt, is Opdrachtgever een honorarium over het Bruto Jaarsalaris / Dienstverleningsvergoeding van de Kandidaat in kwestie verschuldigd aan Opdrachtnemer, overeenkomstig de tarieven zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling/Facturatie

5.1 De Opdrachtnemer factureert het honorarium, zoals vermeld in artikel 4 van deze voorwaarden, aan de Opdrachtgever waarbij het moment van Overeenstemming tussen Opdrachtgever respectievelijk de Verbonden Onderneming en een Kandidaat als factuurdatum geldt.

5.2 Ingeval Opdrachtgever voorafgaand aan Overeenkomst schriftelijk heeft aangegeven met een inkooporder te willen werken verbindt Opdrachtgever zich ertoe om binnen 14 dagen te rekenen vanaf de dag van het moment van Overeenstemming tussen Opdrachtgever en Kandidaat aan Opdrachtnemer een inkooporder te verstrekken. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het honorarium te factureren zonder een begeleidende inkooporder ingeval de Opdrachtgever nalaat binnen voormelde termijn de inkooporder te verstrekken.

5.3 Opdrachtgever verbindt zich ertoe de facturen binnen de 8 dagen na factuurdatum te voldoen. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsintrest verschuldigd, die zal berekend worden overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties. Opdrachtgever kan geen beroep doen op opschorting, noch verrekening laten plaatsvinden met betrekking tot de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer.

5.4 Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat Opdrachtgever in het kader van de door hem verstrekte opdracht een Shortlist fee of Retainer fee verschuldigd is, waarvoor desgevallend een afwijkende betalingstermijn kan gelden.

5.5 Alle klachten en protesten dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 6 dagen na factuurdatum.

5.6 Betaling gebeurt door overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

5.7 Bij gebreke aan tijdige betaling zoals hierboven vermeld in artikel 5.3 en/of bevestigd in een opdrachtbevestiging heeft Opdrachtgever geen recht (meer) op de garantieregeling, zoals omschreven in artikel acht van deze algemene voorwaarden. Elke niet-tijdige betaling of wanbetaling maakt tevens alle alsdan reeds verstuurde en nog te verzenden facturen integraal opeisbaar. Indien van de standaard Honorarium, Betalingsregeling zoals hier in respectievelijk artikel 4 en 5 omschreven wordt afgeweken, heeft Opdrachtgever nog slechts recht op terugbetaling van de helft van het standaard coulance bedrag.

5.8 Bij gebreke aan tijdige betaling is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 10% van het achterstallige bedrag verschuldigd, ongeacht de gerechtskosten.

5.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen worden eerst toegerekend op alle verschuldigde rente en kosten en daaropvolgend op opeisbare facturen die het langst openstaan ook indien Opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6: Geheimhouding

6.1 De informatie die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verstrekt in verband met de Kandidaten is in principe vertrouwelijk en geheim. De opdrachtgever mag dusdanige informatie niet aan derden vrijgeven. Indien Opdrachtnemer schade lijdt als gevolg van een schending van de geheimhoudingsplicht door Opdrachtgever, is laatstgenoemde een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van EUR 20.000,00 per overtreding, behoudens bewijs van hogere schade door de Opdrachtnemer.

6.2 Indien de Opdrachtgever de informatie bedoeld in artikel 6.1 aan een derde vrijgeeft en dit tot een overeenkomst tussen die derde en de Kandidaat leidt, dan is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer gelijk aan 25% van het Bruto Jaarsalaris / de Dienstverleningsvergoeding van de Kandidaat in zijn eerste dienstjaar bij zijn nieuwe werkgever/Opdrachtgever.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade die is of wordt veroorzaakt door een Kandidaat. Opdrachtgever moet zelf nagaan of de Kandidaat geschikt is voor de functie, de nodige ervaring heeft en over eventueel vereiste (werk)vergunningen en/of documenten beschikt. Kopie diploma en referentiecheck kunnen op aanvraag gedaan worden onder de voorwaarden zoals vermeld in artikel 1.3. Opdrachtnemer is nooit partij in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en een Kandidaat.

Artikel 8: Garantieregeling

8.1 In geval een arbeidsovereenkomst met een Kandidaat binnen acht weken na aanvang eindigt, omdat Kandidaat zelf stopt of Opdrachtgever de overeenkomst met Kandidaat in deze tijdsspanne opzegt of laat ontbinden, wegens het niet naar behoren functioneren van de Kandidaat, wat door Opdrachtgever dient te worden gestaafd met relevante stukken, zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op grond van de garantieregeling een gedeelte van het reeds ontvangen honorarium terugbetalen, overeenkomend met 12,5% van de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte vergoeding, zulks voor iedere kalenderweek dat Kandidaat niet in dienst is geweest gedurende de periode van acht weken na aanvang van het dienstverband van Kandidaat.
De Opdrachtnemer zal bovenvermelde vergoeding terugbetalen binnen 30 dagen na beëindiging, na ontvangst van alle relevante stukken en goedkeuring door directie van Opdrachtnemer. Deze garantieregeling geldt niet, indien het niet naar behoren functioneren van de Kandidaat of de reden van het stoppen van de Kandidaat toerekenbaar is aan Opdrachtgever.

8.2 Indien omwille van één van de redenen vermeld in artikel 8.1 een arbeidsovereenkomst met een Kandidaat binnen acht weken na aanvang eindigt, brengt Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte binnen vijf kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van opzegging of verbreking van het dienstverband van Kandidaat, ofwel de datum van het ondertekenen van een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden, met mededeling van de oorzaak van het stoppen of niet naar behoren functioneren van de Kandidaat.

8.4 Ingeval de situatie als in artikellid 8.1 zich voordoet, geeft dit Opdrachtgever geen recht op opschorting van enige betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst. Evenmin kan de Opdrachtgever in dat geval verrekening laten plaatsvinden met betrekking tot de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer.

Artikel 9: Gegevensbescherming

9.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van over en weer verstrekte vertrouwelijke informatie. De opdrachtgever is verplicht om maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door al zijn stakeholders in acht genomen wordt.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1 De Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen geïnterpreteerd worden in overeenstemming met en beheerst worden door het Belgisch recht.

10.2 De Nederlandstalige rechtbank van Dendermonde is exclusief en uitsluitend bevoegd betreffende enig geschil tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer dat voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst.

10.3 Behoudens hetgeen in artikel 9 lid 1 en 2 van deze algemene leveringsvoorwaarden is bepaald, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om Opdrachtgever (of de Kandidaat) te dagvaarden voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever (of de Kandidaat)